Padelupdate: omgevingsvergunning verleend, nog geen definitief besluit.

09 november 2023


 Beste leden,  

Goed nieuws! De vergunning voor de padelbanen is verleend en gepubliceerd. Wel hebben enkele bewoners direct aangegeven bezwaar te zullen maken, omdat zij hinder verwachten. Daarom zullen we nog moeten wachten met vervolgstappen.  

Zoals in de algemene ledenvergadering is besloten onderzoeken we of er drie padelbanen gerealiseerd kunnen worden op de huidige baan 14. Bijna twee jaar geleden hebben we dit voornemen gedeeld met de buren en hen gevraagd om mee te denken. In onderling overleg is toen vastgesteld dat we geluidshinder voor de buren het beste kunnen beperken door op elke padel-kooi aan de kant van de buren geluid-isolatie aan te brengen. Isoleren ‘bij de bron’!  

De landelijke ophef over geluidsoverlast van padelbanen heeft er mede toe geleid dat een aantal buren de aanleg van deze banen nog steeds niet willen. Voor de KNLTB was de landelijke ophef aanleiding om samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder een handreiking op te stellen hoe gemeenten de geluidshinder van nieuwe padelbanen objectief kunnen vaststellen. In die richtlijn staat welk normgeluid gehanteerd moet worden voor het contact van racket tegen de bal en van de bal tegen de wand en op welke wijze de geluidsbelasting vervolgens kan worden bepaald.  

Forescate heeft er geen belang bij om kostbare padelbanen aan te leggen die vervolgens niet mogen worden gebruikt. Daarom heeft het bestuur de procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zorgvuldig doorlopen. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is door een expertbureau een uitgebreid akoestisch onderzoeksrapport aangeleverd. Deze is volledig gebaseerd op de uitgangspunten van de handreiking van de KNLTB en de NSG, waarbij situationeel de geluidseffecten in kaart zijn gebracht.   Volgens de specialisten van de Omgevingsdienst West Holland, die de gemeente bij dit soort technische vraagstukken ondersteunt, is daarmee aangetoond dat het wettelijk toegestane geluidsniveau bij de woonhuizen van onze buren niet zal worden overschreden.

Dit komt onder andere doordat:
-      de padelbanen op de grootst mogelijke afstand van de huizen komen te liggen;
-      de banen die met de achterwand in de richting van de buren worden geplaatst waardoor de achterwand het meeste geluid afschermt;
-      er extra isolatie op de kooi van de padelbanen wordt gemonteerd tot een hoogte van 3 meter waardoor het meeste geluid van de huizen af kaatst;

De gemeente heeft de aanvraag voor de aanleg van padelbanen daarom positief beoordeeld en de bijbehorende vergunning verleend en gepubliceerd.   Een aantal buren is het nog steeds niet eens met deze beslissing en heeft aangegeven dat ze bezwaar gaan maken. We betreuren natuurlijk deze verdere vertraging, maar zien de uitkomst van deze procedure met vertrouwen tegemoet.

Na de periode van bezwaar zetten we onze vervolgstappen. We houden jullie daarvan op de hoogte.   Mochten jullie hierover nog vragen hebben dan kunnen jullie deze stellen aan [email protected]  

Met vriendelijke groet,  
Lex Eggink namens het bestuur 

Nieuwscategorieën