Gedragscode voor de begeleider

Professionaliteit

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Voorziet leerlingen/spelers en andere deelnemers van feedback op een zorgzame manier die bij hun behoefte past. Vermijdt te negatieve feedback. Zorgt ervoor dat de opdrachten en trainingen geschikt zijn voor de leeftijd, ervaring, mogelijkheden en de trainingstoestand van de spelers. Ook is hij eerlijk en consequent tegen hen. En komt hij alle beloften en verplichtingen na (in woord én in geschrift).
 • Stelt samen met de leerlingen/spelers en anderen vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteert dat. Hij brengt nooit (privacy gevoelige) persoonlijke informatie naar buiten.
 • Gebruikt te allen tijde geschikte trainingsmethoden waar de spelers op de lange termijn (ook) profijt van zullen hebben en vermijdt methoden die schadelijk zouden kunnen zijn. Herkent individuele verschillen bij spelers en denkt altijd aan het langetermijnbelang van iedere speler. Zorgt voor uitdagingen voor iedere speler. Deze uitdagingen dienen haalbaar en motiverend (spannend) te zijn.
 • Moedigt aan en bevordert dat de leerling/speler zijn onafhankelijkheid en de verantwoording op zich neemt voor het eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen. Betrekt de leerling/speler bij beslissingen die hem aangaan.
 • Stimuleert een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat onder de spelers. Moedigt de spelers aan elkaar te respecteren en verwacht respect voor het individu, ongeacht het spel- en/of prestatieniveau.
 • Respecteert andere coaches en handelt altijd op basis van vertrouwen en loyaliteit.
 • Erkent het recht van de leerling/speler om andere coaches, trainers, leraren en adviseurs te raadplegen. Werkt volledig samen met andere specialisten (bijvoorbeeld sportwetenschappers, dokters, fysiotherapeuten enz.).
 • Heeft een geldige door de KNLTB uitgegeven leraar-, trainer- of coach-licentie.
 • Is zorgvuldig: is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
 • Kent en werkt volgens de tennisregels, reglementen en normen en moedigt de spelers aan dat ook te doen. Accepteert zowel de inhoud als ‘de geest’ van de regels. 

Ethiek

 • Behandelt alle leerlingen/spelers eerlijk en met respect binnen het verband van hun sportactiviteiten, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder in het privéleven van leden in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • Vermijdt iedere vorm van seksuele intimiteit als gevolg van de macht (en de invloed) die je als trainer over de speler ontwikkelt.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • Vermijdt situaties met spelers die als compromitterend worden ervaren dan wel zo kunnen worden opgevat.
 • Vermijdt het aanwenden (misbruiken) van de speler/coach relatie ten aanzien van persoonlijke, politieke of zakelijke belangen ten koste van het belang van de spelers.
 • Ontmoedigt het gebruik van prestatie bevorderende drugs (doping), verboden middelen alsook het gebruik van alcohol en tabak.
 • Respecteert het feit dat het doel voor jou als coach van de speler niet altijd hetzelfde is als dat voor de speler. Richt zich op succes dat is gebaseerd op realistische doelen en met begrip voor de groei en de ontwikkeling van de speler.
 • Wedt nooit op de sport waar hij betrokken bij is: tennis.
 • Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.
 • Stelt nooit gevoelige informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.
 • Neemt geen gunsten aan: de begeleider zal nooit een geschenk of vergoeding aannemen van enig persoon, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. De begeleider zal ook nooit een gunst, geschenk of vergoeding aanbieden in ruil voor iets dat in strijd is met de integriteit van de sport. 

Verantwoordelijkheid

 • Heeft te allen tijde een voorbeeldfunctie waarin de positieve aspecten van sport en van tennis duidelijk worden geëtaleerd en waarin een ideaalbeeld van (sportief) tennis en coaching wordt toegepast.
 • Moedigt spelers en andere coaches aan om integriteit te ontwikkelen en te behouden in de relatie tot anderen.
 • Controleert, bij een wisseling van leraar/trainer/coach, of de vorige samenwerking tussen speler en leraar/trainer/coach correct en professioneel is afgesloten.
 • Accepteert en respecteert de rol van officials die ervoor zorgen dat wedstrijden sportief en volgens de regels verlopen.
 • Staat open voor meningen van anderen en toont bereidheid om te leren en te ontwikkelen.
 • Is verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping, of pogingen daartoe, te melden.
 • Heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en, of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels, normen door sporters, werknemers, supporters, en anderen.
 • Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenspersoon en/ of contact op te nemen met het Meldpunt van de KNLTB of Vertrouwenspunt Sport.